Competenţe vizate

PROGRAMUL P3 URMĂREŞTE DEZVOLTAREA URMĂTOARELOR COMPETENŢE:

COMPETENŢELE GENERALE:

I.                   Competenţe metodologice:

·           Utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor din ştiinţele educaţiei (abordări interdisciplinare, didactica generală, şi a specialităţii, psihologie, filosofia educaţiei, noile educaţii în „societatea cunoaşterii”);

·           Aplicarea conceptelor şi teoriilor moderne privind formarea capacităţilor de cunoaştere;

·           Utilizarea metodelor şi strategiilor de predare adecvate particularităţilor individuale/de grup, scopului şi tipului lecţiei;

·           Manifestarea unei conduite metodologice inovative în plan profesional;

·           Realizarea activităţilor instructiv educative.

II.                Competenţe de comunicare şi relaţionare:

·           Manifestarea comportamentului empatic şi a „orientării helping”.

III.             Competenţe de evaluare a elevilor:

·           Utilizarea metodelor specifice gândirii critice.

IV.             Competenţe psiho-sociale:

·           Formarea capacităţilor de adaptare rapidă la schimbările de natură socială;

·           Valorificarea metodelor şi tehnicilor de cunoaştere şi activizare a elevilor;

·           Asumarea responsabilă a rolului social al cadrului didactic;

·           Identificarea dinamicii şi tendinţelor de pe piaţa muncii şi corelarea acestora cu procesul instructiv educativ.

V.                Competenţe tehnice şi tehnologice:

·           Utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ;

·           Exersarea schemelor de acţiune în vederea dobândirii/perfecţionării deprinderilor practice;

·           Conceperea şi utilizarea materialelor/mijloacelor de învăţare;

·           Aplicarea strategiilor didactice de utilizare eficientă a mijloacelor/auxiliarelor didactice în procesul de învăţământ.

VI.             Competenţe de management al carierei:

·           Manifestarea unei conduite (auto)reflexive asupra activităţilor didactice/pedagogice proprii;

·           Asimilarea cunoştinţelor de tip organizaţional.

 

COMPETENŢE SPECIFICE:

Ø  Utilizarea studiilor de caz şi a filmelor în predarea noţiunilor fundamentale ale antreprenoriatului;

Ø  Capacitatea de a identifica etapele procesului antreprenorial;

Ø  Înţelegerea rolului antreprenorilor în progresul civilizaţiei umane şi capacitatea de a-l explica transdisciplinar;

Ø  Utilizarea studiilor de caz, a filmelor şi a prezentării PowerPoint animate în predarea noţiunilor specifice;

Ø  Identificarea şi utilizarea de resurse educaţionale valide din punct de vedere ştiinţific, accesibile elevilor de liceu şi disponibile liber pe internet;

Ø  Capacitatea de a utiliza metode alternative (precum dezbaterea, jocul de rol, experimentul, conferinţa interactivă) în predarea noţiunilor din Educaţie Antreprenorială;

Ø  Utilizarea de metode complementare şi alternative (precum brainstorming, joc de rol, munca individuală şi în echipă, dezbaterea) în predarea noţiunilor din Educaţie Antreprenorială;

Ø  Capacitatea de a identifica motivaţiile şi calităţile antreprenorului;

Ø  Utilizarea de metode complementare şi alternative (precum brainstorming, joc de rol, dezbaterea, munca în echipă) în predarea noţiunilor din Educaţie antreprenorială;

Ø  Capacitatea de a utiliza metode interactive pentru  identificarea calităţilor unui lider (şi a celor personale) şi importanţa acestora pentru activitatea antreprenorială;

Ø  Utilizarea mijloacelor mass-media în predare;

Ø  Elaborare proiect didactic folosind resursele internetului;

Ø  Capacitatea de proiectare şi utilizare a metodelor interactive;

Ø  Conceperea unor modalităţi de implicare a elevilor în studiu individual;

Ø  Capacitatea de descriere a procesului de inovare în activitatea antreprenorială prin diverse metode  didactice. Identificarea surselor de inovaţie;

Ø  Capacitatea de a utiliza tehnici de stimulare a creativităţii;

Ø  Dezvoltarea creativităţii didactice a profesorului care predă Educaţie Antreprenorială;

Ø  Aplicarea metodelor şi tehnicilor de gândire creativă în predarea conceptelor de Educaţie Antreprenorială;

Ø  Identificarea şi analiza  oportunităţilor din mediul exterior;

Ø  Capacitatea de a explica metodele de iniţiere a unei afaceri şi să sublinieze avantajele şi dezavantajele acestora;

Ø  Capacitatea de a elabora un proiect de lecţie care să includă tehnici creative şi surse de informare alternative;

Ø  Elaborarea de studii de caz în care elevii  să descopere nevoia de inovare într-o organizaţie;

Ø  Capacitatea de a identifica şi analiza o oportunitate de afaceri;

Ø  Utilizarea de metode alternative pentru prezentarea rolului şi formelor planificării în afaceri în general şi a utilizării planului de afaceri, atât la nivel de start-up-uri, cât şi la nivel de afaceri deja existente;

Ø  Identificarea de alternative de construire a unui schelet de plan de afaceri;

Ø  Identificarea de alternative legate de descrierea detaliată a proceselor unei afaceri;

Ø  Demonstrarea abilităţii de definire şi estimare a pieţei unui produs;

Ø  Demonstrarea abilităţii de utilizare a elementelor specifice legate de marketingul afacerii;

Ø  Demonstrarea abilităţilor de planificare strategică şi de predare a acestei teme;

Ø  Demonstrarea abilităţilor de planificare detaliată şi de predare a acestei teme;

Ø  Demonstrarea abilităţii de identificare a riscului utilizând mai multe metode didactice;

Ø  Utilizarea de metode alternative de realizare a unui buget de venituri şi cheltuieli;

Ø  Utilizarea formelor alternative de predare a indicatorilor financiari şi a riscului financiar al afacerii;

Ø  Capacitatea de a crea  un plan de lecţie interactiv care să poată fi utilizat ca suport pentru predarea bugetării la clasă;

Ø  Capacitatea de a transpune într-un joc sau un exerciţiu pentru elevi elemente de  analiza a unei strategii de marketing deja existente, construind atât instrucţiuni pentru elev, cât şi pentru profesor, fiind util pentru predarea în 50 de minute a strategiei de marketing.


EducatieEconomica.ro